Klein, Gjonaj Rally Against Gun Violence

Today, State Sen. Jeff Klein, Assemblyman Mark Gjonaj and others rally against gun violence in response to a recent shooting at Throggs Neck Houses.